ต้มยำซีฟู้ดจุ่ม

ต้มยำซีฟู้ดจุ่ม

พาเพื่อนๆมาทำกับแกล้ม นอกจากเราจะเก่งเรื่อง คาสิโนออนไลน์แล้ว ก็ยังเก่งเรื่อง แทงบอลออนไลน์ เหมือนกัน แต่วันนี้

จะพาเพื่อนๆ มาทำกับแกล้ม สุดแซ่บ เอาไว้เวลา เพื่อนๆมาดื่มที่บ้าน นั่นก็คือ ต้มยำซีฟู้ดจุ่ม งงเลยล่ะสิครับ เคยกินแต่ต้มยำซีฟู้ดใช่ไหม

เจอต้มยำซีฟู้ดจุ่มเข้าไป ถึงกับไปไม่เป็นเลยล่ะสิครับ งั้นเรามาดูส่วนผสมกันดีกว่า แล้วจะร้องอ๋อ

ต้มยำซีฟู้ดจุ่ม
ต้มยำซีฟู้ดจุ่ม

ส่วนผสม
กุ้งสด ปลาหมึก หอยเชลล์ ปูม้า หอยแมลงภู่ ผักชีฝรั่ง ผักชี ตะไคร้ ข่า ใบมะกรูด พริกสดแดง นมข้นจืด น้ำพริกเผา น้ำปลา น้ำมะนาว น้ำซุป
ดูส่วนผสมไปแล้วน้ำลายแตกเลยใช่ไหมครับ งั้นมาดูวิธีทำกันดีกว่า ง่ายกว่าการ แทงบอล เยอะเลยครับ
ขั้นตอนแรก ต้มน้ำซุป ใส่ ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด พอน้ำเดือดให้ใส่น้ำปลา นมข้นจืด น้ำพริกเผา พริกสด แล้วคนให้เข้ากัน

พ อ น้ำ เ ดื อ ด อี ก ค รั้ ง   ใ ส่ น้ำ ม ะ น า ว   ผั ก ชี ฝ รั่ ง   ผั ก ชี   ค น พ อ ใ ห้ เ  ข้ า กั น   แ  ล้  ว เท ใ ส่  ห ม้ อ ไ ฟ   ห ลั ง จ า ก นั้ น

จั ด เ รี ย ง เ นื้ อ ซี ฟู้ ด ต่ า ง ๆ   ที่ เ ร า เ ต รี ย ม ไ ว้  ใ ส่ ภ า ช น ะ ใ ห้ ส ว ย ง า ม   เ สิ ร์ ฟ พ ร้ อ ม ต้ ม ยำ น้ำ ข้ น ห ม้ อ ไ ฟ ที่ นี้   อ ย า ก จุ่ ม อ ะ ไ ร ก็ จุ่ ม ล ง ไ ป เ ล ย ค รั บ จิ บ เ บี ย ร์ ไ ป   จุ่ ม ไ ป

ก ลั บ สู่ ห น้ า ห ลั ก > > > > > > > >