FIFA55 พาไปกิน ร้าน บะหมี่โกหย่วน

ยังอยู่กันกับ FIFA55 พาไปกิน ตอนนี้ พวกเรา FIFA55 พาเพื่อนๆไปกินบ่อยมาก ไม่รู้ว่าอ้วนกัน
แล้วหรือ ยัง แล้ววันนี้ก็เหมือนกับทุกครั้ง เราจะพาเพื่อนๆไปที่จังหวัด กำแพงเพชร คงไม่ไกล
มากใช่ไหมครับ เราจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับร้าน บะหมี่โกหย่วน

 

ร้าน บะหมี่โกหย่วน อยู่ถนนวิจิตร 2 ร้านบะหมี่แห่งนี้เปิดให้บริการมาแล้ว มากกว่า 57 ปี ตั้งแต่พ.ศ 2502 โดยโกหยวนเป็นผู้
ก่อตั้งและขายบะหมี่ตั้งแต่ชามละ 50 สตางค์ โดยปัจจุบันมีคุณศรี ลูกสาวของโกหยวนเป็นผู้สืบทอดกิจการต่อ ร้านบะหมี่โก
หย่วน มีเมนูเส้นหลากหลายเมนูให้เลือก แต่ถ้ามาร้านนี้แล้วไม่สั่งเมนู บะหมี่ต้มยำ ไม่ได้เลยนะครับ เพราะบะหมี่ต้มยำที่ร้าน
แห่งนี้ จะเริ่มต้นจากการลวกถั่วงอก และเส้นบะหมี่ในน้ำเดือดแล้วใส่ชามพักไว้ จากนั้นนำหมูสับ หมูแดง ตับ ต้นหอม ผักชี
ตั้งฉ่าย ใส่ในชาม แล้วตามด้วยเครื่องปรุงรส น้ำตาล น้ำปลา น้ำส้ม และพริก ใส่น้ำซุปร้อนๆ ลงไป คนให้เข้ากัน แล้วนำไป
ราดในชามบะหมี่ โรยด้วยน้ำมันกระเทียมเจียว แล้ววาง หมีทอดสูตรเฉพาะไว้ ด้านบน ก็เป็นอันเสร็จ

บะหมี่โกหย่วน

และการเดินทางมาที่ ร้านบะหมี่โกหย่วน ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 101 ตรงเข้าสู่จังหวัดกำแพงเพชร จากนั้นตรงข้าม
สะพานข้ามแม่น้ำปิง แล้วตรงผ่านหอนาฬิกาและวงเวียนมาจนถึงแยกที่ว่าการอำเภอแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนราชดำเนิน 1
จากนั้นตรงต่อไปจนเจอสี่แยกไฟแดงให้เลี้ยวซ้ายผ่านวัดคูยาง แล้วตรงต่อไปจนเจอสี่แยกไฟแดง จากนั้นให้เลี้ยวเข้าขวา
เข้าสู่ถนนวิจิตร 2 ตรงไปประมาณ 200 เมตร ก็จะเจอร้านบะหมี่โกหย่วนอยู่ทางซ้ายมือ หากเพื่อนๆคนไหนอยากเข้าไปลิ้ม
ลอง บะหมี่แสนอร่อยในจังหวัดกำแพงเพชร ร้านบะหมี่โกหย่วนเปิดทุกวันไม่มีวันหยุด เปิดตั้งแต่เวลา 9:00 น ถึง 16:00 น

เ พื่ อ น ๆ   F I F A5 5   พ า ไ ป กิ น ผ่ า น ไ ป ผ่ า น ม า ก็ อ ย่ า ลื ม ไ ป แ ว ะ ชิ ม   บ ะ ห มี่ โ ก ห ย่ ว น   ข อ ง จั ง ห วั ด กำ แ พ ง เ พ ช ร   กั น ด้ ว ย น ะ ค รั บ

อ่ า น บ ท ค ว า ม เ พื่ อ น บ้ า น   เ กี่ ย ว กั บ อ า ห า ร ไ ด้ ที่ นี่   > >  Meetlifepartner.com

ก ลั บ สู่ ห น้ า เ ว็ บ ไ ซ ด์ ห ลั ก   เ พื่ อ อ่ า น บ ท ค ว า ม อื่ น ๆ   > >  Whodobest.com