ร้านปลาครัวท่าน้ำอ้อย จังหวัดนครสวรรค์

 

วันนี้พาชิมเมนูเด็ดที่ ร้านปลาครัวท่าน้ำอ้อย
วันนี้เขาจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ ร้านปลาครัวท่าน้ำอ้อย ร้านปลาครัวท่าน้ำอ้อยตั้งอยู่ทางหลวงหมายเลข 32 ตรงกิโลเมตรที่ 146 ที่ ชื่ อ ว่ า ป ล า ค รั ว ท่ า น้ำ อ้ อ ย ก็ เ นื่ อ ง จ า ก

ร้านเปิดขายอยู่ ใน ตลาดท่าน้ำอ้อย อำเภอ พยุหะคีรี นั้นเองครับ ที่ จังหวัดนครสวรรค์ เป็น สาขาแรกซึ่งทางร้าน ได้เปิดเป็นร้านเล็กๆ ไม่มีเมนูมากนัก โดยภายหลังได้ เริ่มมีการเพิ่มเมนูมาก ขึ้นเรื่อยๆทำให้ลูกค้าติดใจ ในฝีมือจึงสามารถขยาย สาขามาเปิดเป็นร้านปลาครัวท่าน้ำอ้อย เป็นสาขาที่ 2 และต่อมาก็ได้เปิดเป็นสาขาที่ 3 ริ ม ถ น น ข า เ ข้ า ก รุ ง เ ท พ ฯ นั่ น เ อ ง

ปัจจุบันมีคุณบรรจบและคุณสมชายทำหน้าที่ เป็นทั้งผู้บริหารและเป็นแม่ครัวของร้านปลาครัวท่าน้ำอ้อยเองซึ่งทำเป็นเมนูเด็ดๆเองโดยทั้งหมด ซึ่งต้องการให้ได้ความอร่อยอย่างเมนูแนะนำในวันนี้ก็คือ ฉู่ฉี่ปลาเนื้ออ่อน
แกงปลากด ปลาแรดราดน้ำปลา ต้มยำปลาม้า

ทั้งหมดที่กล่าวมาคือเมนูขึ้นชื่อของทางร้านปลาครัวท่าน้ำอ้อยทั้งหมดถ้าใครที่รู้จักร้านนี้แล้วได้มาที่ร้านนี้แล้วไม่สั่งเมนูทั้งหมดที่ผมได้กล่าวมาถือว่าพลาดครับ แต่ที่จะพลาดยิ่งกว่าก็คือ

ร้านปลาครัวท่าน้ำอ้อย จังหวัดนครสวรรค์

แกงคั่วหอยขม แกงคั่วหอยขมของที่ร้านแห่งนี้จะเริ่มจากการตั้งแต่ที่ให้ร้อนแล้วใส่ หอยขมลงไปตามด้วยพริกแกง แล้วผัดจนหอม ปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วจึงใส่เห็ดออรินจิและหน่อไม้ดองจากนั้นเติมน้ำตาลและกะทิผัดต่อสักพักแล้วจึงใส่ชะอมแล้วทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นปิดท้ายด้วยการโรยหัวละพาก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นของ

เมนูสำหรับเคล็ดลับความอร่อยทางร้านจะใช้พริกแกงที่ทำเองซึ่งจะเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์กะทิจะต้องใช้กะทิสดใหม่ที่คั้นใหม่ๆทุกวันจึงจะทำให้หอมหวานมันครับสำหรับราคาแกงคั่วหอยขมที่เป็นเมนูแนะนำจริงๆก็จะว่าไม่แพงจะอยู่ที่จานละ 100 บาทเท่านั้น ซึ่งขายที่หักมาลองชิมก็สามารถมากันได้ทางร้านจะเปิดให้

บริการตั้งแต่ 07:30ถึง 22:00 น. ส่วนใครที่ต้องการจะมาให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 ซึ่งเป็นทางหลวงสายเอเชียครับตรงผ่านทางแยกเข้าจังหวัดชัยนาทพรุ่งหน้าเข้าสู่ จั ง ห วั ด น ค ร ส ว ร ร ค์ เ มื่ อ ผ่ า น ท า ง แ ย กห า ง น้ำ ส า ค ร ใ ห้ ต ร ง ม า ป ร ะ ม า ณ อี ก  7 กิ โ ลเ ม ต ร จ ะ พ บ กั บ ร้ า น ป ล า ค รั ว ท่ า น้ำ อ้ อ ย ซึ่ ง ร้ า น จ ะ อ ยู่ ท า ง ด้ า น ซ้ า ย มื อ ต ร ง กิ โ ล เ ม ต ร ที่

146 และ

 

กลับสู่หน้าหลัก>>>>>>>>>