ร้านรำพึง ร้านอาหารจังหวัดสิงห์บุรี

ร้านรำพึง ร้านอาหารจังหวัดสิงห์บุรี

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปทานอาหารที่ร้านอาหาร จังหวัดสิงห์บุรี เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีร้านอาหารที่น่าสนใจมากมายแต่วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับร้าน รำพึง

ร้านรำพึงตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดสิงห์บุรีเปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า 30 ปีโดยคุณลุงรำพึงซึ่งทำหน้าที่เป็นทั้งเจ้าของร้านและพ่อครัวใหญ่ โดยมีสมาชิกในครอบครัวได้แก่ ภรรยา ลูกชาย และลูกสะใภ้

รับหน้าที่เป็นผู้ช่วยอีกทีนึง ลูกค้าที่ได้มีโอกาสมาลิ้มลองอาหารที่ร้านรำพึงแห่งนี้นอกจากจะติดใจในฝีมือของคุณลุงรำพึงเจ้าของร้านแล้วหลายคนยังติดใจในอัธยาศัยส่วนตัวของคุณลุงรำพึงอีกด้วยร้านรำพึงมีเมนูเลิศรสมากมาย และที่สำคัญการสั่งอาหารก็คือ จะมีเมนูแล้วอาหารที่ทำนั้น จะมีแค่ในเมนูเท่านั้นไม่สามารถสั่งอย่างอื่นได้

แต่ถ้ามาที่ร้านรำพึงแห่งนี้ เด็ดๆเลยก็คือปลาม้าต้มเผือก ถือว่าเป็นอาหารที่ เป็นที่หนึ่งในล้านเลยก็ว่าได้ ปลามาต้มเผือกที่ร้านรำพึงแห่งนี้ จะนำน้ำสต๊อกที่ปรุงรสไว้แล้วด้วยน้ำปลาซีอิ๊ว ปลาตาเดียว ตากแห้ง และพริกไทยมาตั้งไฟให้เดือดจากนั้นใส่เนื้อปลาม้าทอดเผือกทอดแล้วจึงเทใส่หม้อไฟ ที่ใส่ด้วยถ่านไม้แล้วใช้พัดลมที่

ร้านรำพึง ร้านอาหารจังหวัดสิงห์บุรี
ร้านรำพึง ร้านอาหารจังหวัดสิงห์บุรี

คุณรำพึงทำขึ้นเองเป่าให้เดือดไว้ขึ้นแล้วโรยหน้าด้วยต้นหอมและใบขึ้นฉ่ายแค่นี้ครับสำหรับการเดินทาง มาที่ร้านรำพึง เริ่มต้นมาจากสี่แยก ไกรสรราชสีห์

ต ร ง ข้ า ม สะพานบางระจันเมื่อลงสะพานมาจะพบกับสามแยกไฟแดง ใ ห้ เ ลี้ ย ว ซ้ า ย เ ข้ า สู่ ถ น น   ขุ น ส ร ร ค์   แ ล้ ว ต ร ง ต า ม ถ น  น ป ร ะ ม า ณ  50 เ ม ต ร จ ะ พ บ กั บ ร้ า น รำ พึ ง อ ยู่ท  า ง ด้ า นซ้ า ย มื อ

 ห า เ พื่ อ น ค น ไ ห น ที่ ผ่ า น ไ ป  จั ง ห วั ด สิ ง ห์ บุ รี   อ ย่ า ลื ม แ ว ะ ท า น อ า ห า ร ที่ ร้ า น รำ พึ ง น ะ ค รั  บ   เ ป็ น อี ก ห นึ่ ง ร้ า น ขึ้ น ชื่ อ ข อ ง จั ง ห วั ด สิ ง ห์ บุ รี

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > >