ร้านลาบเป็ดหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ร้านลาบเป็ดหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  สำหรับร้านอาหารดังๆตามจังหวัด หลายๆจังหวัดคงมี ร้านอาหารที่ขึ้นชื่อ แต่วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาที่จังหวัด เพชรบูรณ์ สำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีร้านอาหารดังๆหลายร้านนะครับอยู่ที่เราจะเลือกกินร้านไหนหรือว่าเราศึกษามาแล้วว่าร้านไหนที่มีความอร่อย และมีนักท่องเที่ยวเข้าไปทานเยอะมากๆ แล้ววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมากินข้าวกันที่ร้านลาบเป็ดหล่มสัก

สำหรับร้านลาบเป็ดหล่มสักตั้งอยู่ในซอยวัดจีน 11 ใกล้ๆกับถนนคนเดินหล่มสักร้านแห่งนี้เปิดมาตั้งแต่พ.ศ 2517 ถือว่ายาวนานมากครับ เปิดตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเลย โดยคุณพ่อประสิทธิ์และคุณแม่สิริมา เป็นเจ้าของ เริ่มจากการขายก๋วยเตี๋ยว ข้าวแกงและอาหารตามสั่ง แล้วต่อมาก็มีแนวคิดว่าจะตั้งร้าน อาหารแบบครอบครัวเพราะสมัยนั้นในอำเภอหล่มสักยังไม่มีร้านอาหารแบบนี้

คุณพ่อประสิทธิ์เป็นผู้คิดเมนูเองทั้งหมดโดยเริ่มแรกนั้นขายแค่ลาบเป็ด ต้มเป็ด และพะโล้ ต่อมาจึงเพิ่มเมนูขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันมีคุณรุจิรา ซึ่งเป็นลูกสาว คอยสืบทอดกิจการต่อ และที่ร้านมีเมนูเด็ดคือ เป็ดทอดมะม่วง แต่จะเด็ดแค่ไหน ถ้ามาร้านนี้ แล้วไม่ยอมสั่งลาบเป็ด

ก็ถือว่าเรามาไม่ถึงเพราะชื่อร้านก็บอกแล้วว่า ลาบเป็ดหล่มสัก ร้านลาบเป็ดของที่ร้านแห่งนี้จะเริ่มจากการตั้งกระทะโดยใช้ไฟแรงแล้วนำกระเทียมมาเจียวให้หอมด้วยน้ำมันเป็ด ย้ำนะครับใช้น้ำมันเป็ดในการเจียวหอม จากนั้นจึงตามด้วยเครื่องในและตะไคร้ซอย

แล้วนำเนื้อเป็ดลงไปเขาให้เข้ากันเติมเกลือและน้ำมะนาวเล็กน้อยผัดต่อจนเนื้อเป็ดสุกและส่งกลิ่นหอมจึงเติมพริกป่นข้าวคั่ว แล้วนำมาคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่ต้นหอมและผักชีตักใส่จานแล้วโรยด้วยหอมเจียว และหนังไก่ทอด ก็เป็นอันเสร็จครับ แค่เล่าให้ฟังก็น้ำลายไหลแล้ว

ร้านลาบเป็ดหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ร้านลาบเป็ดหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

สำ ห รั บ เ ค ล็ ด ลั บ ใ น ค ว า ม อ ร่ อ ย ข อ ง ร้ า น นี้ เ ล ย สำ ห รั บ ร้ า น ล า บ เ ป็ ด ห ล่ ม สั ก จ ะ   ใ ช้ เ ป็ ด พั น ธุ์ บ า บ า รี่ เ พ ร า ะ มี เ นื้ อ นุ่ ม ไ ม่ เ ห นี ย ว ใ ช้ น้ำ มั น เ ป็ ด ใ น ก า ร ผ่ า ตั ด เ พื่ อ ค ว า ม ห อ ม ห ว า น ข อ ง เ นื้ อ เ ป็ ด

ถ้ า พู ด ถึ ง จ ริ ง ๆ เ ค ล็ ด ลั บ ก็ คื อ อ ยู่ ที่ น้ำ มันเป็ดเลยครับ สำหรับเวลาเปิดปิดของร้านลาบเป็ดหล่มสัก เปิดตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 น

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > > > > > > > > > > > >