ร้านเจริญโภชนา จังหวัดกำแพงเพชร

ร้านเจริญโภชนา จังหวัดกำแพงเพชร วันนี้จะพาเพื่อนๆ มาที่จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อมาชิมอาหาร ร้านเด็ด ที่สุดในจังหวัดกำแพงเพชร หากใครที่ไม่เคยมาจังหวัดกำแพงเพชร หรือ เคยมาแล้ว แต่ไม่ได้แวะร้านนี้ แนะนำเลยนะครับ ครั้งแรกมาแล้วไม่ได้แวะ ครั้งหน้ามาต้องแวะให้ได้ ครับกลับร้าน เจริญโภชนา
ร้านเจริญโภชนาตั้งอยู่ในอำเภอ ขาณุวรลักษบุรี บนทางหลวงหมายเลข 1 ฝั่งขาขึ้นสู่ภาคเหนือ ก่อนถึงแยกสลกบาตร ประมาณ 1 กิโลเมตร

ที่ร้านแห่งนี้เปิดบริการมาแล้วกว่า 50 ปี โดยมีเจ้าของคือคุณ กิมฮวยหรือที่ใครๆมักเรียกกันว่า เจ๊ฮวย เจ๊หมวยเริ่มขายอาหารมาตั้งแต่อายุ 27 ปี โดยทางบ้านนั้นมีฝีมือด้านการทำอาหารและยังมีสูตรเด็ดของการทำหมูแผ่นเครื่องยาจีน จึงนำอาหารจานเด็ดของครอบครัวมาเปิดเป็นร้านขายอาหารจนถึงปัจจุบันนี้ ได้ขยายกิจการกลายเป็นร้านใหญ่โตที่ให้บริการทั้งอาหารจีนและอาหารไทย

ที่ร้านแห่งนี้มีเมนูมากมายให้เลือกทั้ง หมูแผ่นเครื่องยาจีน ต้มยำปลาม้า กบสับคั่วกลิ้ง แต่ถ้ามาที่ร้านเจริญโภชนาแห่งนี้แล้วไม่สั่งเมนู ยำยอดไม้ปลายหญ้า ไม่ได้เลยนะครับ เพราะเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของทางร้าน และยำยอดไม้ปลายหญ้าจะใช้ยอดมะพร้าว โดยหันให้เป็นชิ้นเล็กๆ ตามด้วยหัวปลี และแครอท

จากนั้นรวบหมูสับใส่ลงไปปรุงรสด้วยถั่วลิสงป่น พริกป่น น้ำปลา น้ำมะนาว น้ำตาลทราย คลุกเคล้าให้เข้ากัน ตักใส่จานแล้วโรย ด้วยเมี่ยงมะพร้าว ราดด้วยนมสด ใส่ใบโหระพา โรยพริกแห้งและถั่วลิสง แค่นี้ก็ได้เมนูเด็กอย่าง ยำยอดไม้ปลายหญ้า ของร้านเจริญโภชนาแล้วครับ

ร้านเจริญโภชนา จังหวัดกำแพงเพชร
ร้านเจริญโภชนา จังหวัดกำแพงเพชร

และส่วนเคล็ดลับความอร่อยของ ยำยอดไม้ปลายหญ้า ยอดมะพร้าวต้องใช้ยอดอ่อนโดยใช้ส่วนกลางของยอดเพราะจะให้รสชาติออกหวาน มัน ส่วนหัวปลีจะใช้หัวปีที่ออกสีแดงอมชมพูเพราะถ้าใช้ส่วนที่เป็นสีขาวจะมีรสชาติฝาดในส่วนของการปรุงนั้นจะต้องให้รสหวานนำตามด้วยรสเปรี้ยวและเค็มปิดท้าย และนี่คือทั้งหมดของ ร้านเจริญโภชนา ที่พวกเรา

พ า เ พื่ อ น ๆ ม า ชิ ม กั น   ห า ก เ พื่ อ น ๆ ค น ไ ห น ที่ ผ่ า น ม า จั ง ห วั ด กำ แ พ ง เ พ ช ร   แ น ะ นำ ใ ห้ แ ว ะ ท า น อ า ห า ร ร้ า น นี้   ไ ด้ เ ล ย น ะ ค รั บ   แ ล้ ว คุ ณ จ ะ ไ ม่ ผิ ด ห วั ง กั บ อ า ห า ร   แ ล ะ บ ร ร ย า ก า ศ ข อ ง ร้ า น   เ จ ริ ญ โ ภ ช น า

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > > > > > > > > >